Fortunaterrassen
 
Om oss
Välkommen!

FortunaTerrassens Samfällighetsförening består av 51 fastigheter i södra Rydebäck och har till uppgift att förvalta de gemensamma områdena i fastigheten Granholmen 5 i Rydebäck. Det omfattar gemensamhetsområdet d.v.s. grönytor, gator, gångvägar och lekplatser. Vidare ingår även förvaltning av gemensamhetshus, kabel-TV anläggning, gatubelysning samt sophantering för området.

Grönytor i området är väl tilltagna för att skapa en öppen och trivsam bomiljö. Gemensamhetshuset används som samlingslokal och kan även hyras av medlemmar för privata sammankomster samt övernattningar o. dyl.

Förvaltningen av samfälligheten skötes av en av medlemmarna utsedd styrelse. Föreningstämma hålles en gång per år då styrelse och ledamöter utses samt budget faställes.

Förvaltningsarbetet bygger på ett aktivt deltagande av samtliga medlemmar. Detta utgör även en god grund för att skapa en gemensamhetskänsla och en samhörighet bland de boende i området.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en välordnad och attraktiv boendemiljö.

Välkomna till ett trivsamt boende på FortunaTerassen i Rydebäck!

Styrelsen

FortunaTerrassens Samfällighetsförening